1. Algemeen
1. De actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie ‘Win een gezond sportontbijt en work-out
met Rico Verhoeven, Roy Meyer en Yara van Kerkhof ”, een (klein) promotioneel kansspel, hierna
te noemen: “Actie”, die wordt georganiseerd door de vereniging NOC*NSF, gevestigd te Arnhem
aan de Papendallaan 60, hierna te noemen: “NOC*NSF”.
2. De actievoorwaarden en overige informatie over de Actie staan vermeld op de actiepagina op de
website www.proefdesport.nl (hierna te noemen: “(de) Website”).
3. Op de Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. NOC*NSF handelt in
overeenstemming met deze gedragscode.
4. Door deelname aan de Actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.
5. NOC*NSF behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te
zetten of de actievoorwaarden in het voordeel van de deelnemer tussentijds te wijzigen. Een
herziende versie van de actievoorwaarden dan wel een vroegtijdige beëindiging van de Actie, zal op
de Website worden gepubliceerd dan wel bekend worden gemaakt. Wij adviseren daarom de
actievoorwaarden regelmatig te bekijken.
6. Indien één of meer bepalingen van de actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is
NOC*NSF gerechtigd één of meer vervangende actievoorwaarden vast te stellen die zoveel mogelijk
de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of
vernietigbaar te zijn.
2. Voorwaarden deelname
1. Deelnemen aan de Actie is mogelijk voor inwoners van Nederland van 18 jaar en ouder.
2. Een deelnemer komt slechts in aanmerking voor één prijs ongeacht het aantal keer dat deelnemer
aan de Actie deelneemt.
3. Van deelname aan de Actie zijn uitgesloten:
a. medewerkers van NOC*NSF, de Nationale Sportweek en hun familieleden, daaronder
begrepen hun eventuele partner;
b. andere personen die op enigerlei wijze direct en/of indirect in organisatorische zin
betrokken zijn bij de Actie.
4. Aan deelname aan de Actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik
van het Internet, geen extra kosten verschuldigd.
5. NOC*NSF behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit
te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de actievoorwaarden
of anderszins onrechtmatig handelt jegens NOC*NSF of derden.
3. Specificatie Actie
1. Deelnemen aan de Actie kan in de periode zaterdag 12 september 2020 tot vrijdag 18 september
2020 om 09:00 uur (Actieperiode), waarna deelname niet meer mogelijk is.
2. Deelname geschiedt via een speciaal ingerichte actiepagina op www.proefdesport.nl.
3. Deelnemers dingen mee naar de te vergeven Prijs door het formulier op deze speciaal ingerichte
actiepagina op www.proefdesport.nl volledig en naar waarheid in te vullen en op ‘verzenden’ te
klikken.
4. Om de prijs in ontvangst te kunnen nemen dient de winnaar aan de volgende voorwaarden
voldoen:
• Hij/zij mag geen last hebben van hoestklachten;
• Hij/zij mag geen last van neusverkoudheid hebben;
• Hij/zij mag geen last hebben van koorts (lichaamstemperatuur boven 38º C);
• Hij/zij mag geen last hebben van benauwdheidsklachten;
• Hij/zij mag geen huisgenoten/gezinslid hebben met last van hoestklachten, neusverkoudheid,
koorts (lichaamstemperatuur boven 38º C) of benauwdheidsklachten;
• Hij/zij mag geen drager zijn van het coronavirus en/of in de afgelopen 14 dagen bij hem/haar
zijn vastgesteld;
• Hij/zij mag geen huisgenoot/gezinslid hebben die drager is van het coronavirus of waarbij het
coronavirus in de afgelopen 14 dagen is vastgesteld;
• Hij/zij mag niet in thuisisolatie zijn omdat hij/zij direct contact heeft gehad met iemand waarbij
het coronavirus is vastgesteld;
• Hij/zij moet zich op verzoek kunnen legitimeren voor toekenning van de prijs;
5. Na afloop van de Actieperiode zal op onpartijdige wijze één winnaar worden geselecteerd.
6. De prijs die ter beschikking wordt gesteld is als volgt:
De winnaar krijgt op zondag 20 september 2020 thuis bezoek van Rico Verhoeven, Yara van
Kerkhof en Roy Meyer. Rico Verhoeven, Yara van Kerkhof en Roy Meyer nemen een gezond
sportontbijt mee, dat zij samen met de winnaar en alle bewoners op het adres van de winnaar
nuttigen. Aansluitend nemen Rico Verhoeven, Yara van Kerkhof en Roy Meyer de winnaar (en
eventueel alle bewoners op het adres van de winnaar) mee naar een nader te bepalen sportfaciliteit
voor een gezamenlijke work-out. Deze work-out wordt volledig afgestemd op de conditie en het
lichaam van de winnaar en dat van de bewoners op het adres van de winnaar.
7. Prijswinnaar wordt, uiterlijk binnen 1 werkdag na afloop van de selectierondes, via mail en/of
telefonisch op de hoogte gesteld. Indien NOC*NSF na 24 uur geen reactie van een winnaar
ontvangen heeft, behoudt NOC*NSF zich het recht om een andere winnaar aan te wijzen. De prijs
gaat hiermee voorbij aan de oorspronkelijke winnaar en deze kan op geen enkele wijze meer
aanspraak maken op de prijs.
8. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
9. De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.
10. Indien een prijs om wat voor reden dan ook niet beschikbaar is, behoudt NOC*NSF zich het recht
voor om, ook nadat de prijs is bevestigd aan de winnaar, een vervangende prijs van gelijke waarde
aan te bieden. NOC*NSF aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd
wordt ontvangen, of indien de (vervangende) prijs op ondergeschikte punten afwijkt van de
aangeboden prijs.
11. Bij weigering of een andere reden van het niet in ontvangst kunnen nemen van de prijs door de
winnaar vervalt deze aan NOC*NSF.
4. Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor
de juiste invoer en de verzending van gegevens.
2. NOC*NSF kan niet garanderen internet en/of andere (communicatie) netwerken te allen tijde
optimaal gebruikt kunnen worden en toegang bieden en/of dat de Website zonder fouten werkt en
alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.
3. Bij inbreuken op rechten van derden is en blijft de deelnemer hiervoor verantwoordelijk en
aansprakelijk. De deelnemer vrijwaart NOC*NSF voor eventuele aanspraken van derden en alle
hieruit voortvloeiende schade.
4. NOC*NSF is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit de Actie of verband houdt
met de door NOC*NSF te verstrekken prijzen. NOC*NSF geeft geen enkele garantie op de door
NOC*NSF te verstrekken prijzen. Wijzigingen, type- en/of zetfouten zijn voorbehouden.

5. Slotbepalingen
1. NOC*NSF behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave,
wijzigingen en verbeteringen op de Website aan te brengen of de toegang tot deze pagina’s te
beperken en/of te beëindigen.
2. Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door NOC*NSF georganiseerde
actie, dan kan de deelnemer deze binnen 10 werkdagen nadat de klacht is ontstaan of redelijkerwijs
kon worden vastgesteld, aan NOC*NSF kenbaar maken door middel van het sturen van een brief
aan Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie, gevestigd aan Papendallaan 60,
6816 VD te Arnhem, onder vermelding van 'klacht promotioneel kansspel';
3. Op de Actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen
voortvloeiend uit de Actie en/of actievoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in Arnhem.
4. De (persoons)gegevens die NOC*NSF in het kader van de Actie verzamelt en verwerkt, worden
slechts voor het voeren van het promotionele kansspel gebruikt en zullen niet aan derden worden
verstrekt.
5. Alle (auteurs)rechten op de inhoud van de Website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out,
software of overige informatie, komen toe aan NOC*NSF.
6. In de gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door
NOC*NSF.
Aldus opgemaakt te Arnhem, 9 september 2020.