I. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Proef de Sport’ (verder te noemen: de “Actie”) van Albert Heijn B.V. (hierna: “AH”), gevestigd aan de Provincialeweg 11 te Zaandam en de vereniging NOC*NSF, gevestigd aan de Papendallaan 60 te Arnhem (verder gezamenlijk te noemen: “de Organisatoren”).
 2. De Actie heeft als doel om klanten van AH kennis te laten maken met verschillende sporten, door bij een minimale besteding van €10,00 aan boodschappen online of bij een AH winkel in Nederland, éénmalig tien (10) digitale sportzegels aan te bieden waarmee de klant tien (10) keer gratis kan sporten bij de deelnemende sportclubs. Zie voor de deelnemende sportclubs en de proeflessen die worden aangeboden door de deelnemende clubs: proefdesport.nl.
 3. De sportzegels worden vanaf maandag 14 t/m zondag 27 september 2020 digitaal verstrekt in de AH app. Sporten bij de aangesloten lokale sportclubs kan gelijk vanaf de start van de sportactie, tot en met 25 oktober 2020. Na 25 oktober 2020 vervalt de geldigheid van de sportzegel.
 4. AH To Go winkels en Albert Heijn winkels in België zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 5. De Organisatoren behouden zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op proefdesport.nl worden geplaatst, voorzien van een datum.
 6. De Organisatoren en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.


II.
Deelname

 1. Deelnemer aan de Actie is een ieder die vanaf 14 september 2020 eenmalig bij een minimale besteding van €10,00 aan boodschappen 10 digitale sportzegels ontvangt in de AH app en de sportzegels vervolgens activeert op proefdesport.nl. AH is verantwoordelijk voor de uitgifte van de digitale sportzegels.
 2. Deelnemers kunnen de sportzegels uitsluitend digitaal in ontvangst nemen. Hiervoor dient Deelnemer in het bezit te zijn van een persoonlijke bonuskaart, de AH app te hebben geïnstalleerd en in de AH app toestemming te hebben gegeven voor digitaal sparen.
 3. Sterke drank, tabak, zuigelingenvoeding t/m 12 maanden, telefoonkaarten, boeken, postzegels, cadeaukaarten en -bonnen, loten, beltegoed, statiegeld en emballage zijn uitgezonderd van de Actie en kunnen dus geen aanleiding geven tot verstrekking van sportzegels.
 4. Door deelname aan de Actie gaat Deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
  Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers te hebben verkregen voor deelname aan de Actie. Desgevraagd kunnen Deelnemers een toestemmingsverklaring overleggen.
 5. Deelnemen kan uitsluitend door in de periode van 14 september t/m 27 september 2020 een transactie (van minimaal €10,00) te doen bij een van de AH winkels in Nederland, waarvoor Deelnemer éénmalig 10 digitale sportzegels in de AH app ontvangt. Met elke sportzegel kan 1 keer gratis worden gesport.
 6. In geval van (een vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behouden de Organisatoren zich het recht voor om Deelnemers uit te sluiten van deelname.


III. Verzilvering sportzegels en deelname sportclubs

 1. Op de verkregen sportzegels staat een unieke actiecode vermeld waarmee Deelnemer gratis kan sporten. Deze actiecode dient geactiveerd te worden op proefdesport.nl. Alleen originele AH actiecodes zijn verzilverbaar. Actiecodes kunnen niet worden verkocht of overgedragen en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of een andere waarde compensatie.
 2. Voor het activeren van de sportzegels dient er een persoonlijk account aangemaakt te worden via proefdesport.nl. Met een account kan er een reservering worden gemaakt voor een proefles bij een deelnemende sportclub. Deelnemende sportclubs en de beschikbaarheid van de door hen aangeboden proeflessen staan vermeld op www.proefdesport.nl Reserveringen voor proeflessen kunnen alleen online plaatsvinden op www.proefdesport.nl. Na de reservering ontvangt de Deelnemer een bevestiging via het opgegeven e-mailadres.
 3. De proeflessen kunnen in de periode van 14 september 2020 t/m 25 oktober 2020 worden uitgeoefend bij de deelnemende sportclubs, afhankelijk van beschikbaarheid en openingstijden van de clubs. Na 25 oktober 2020 vervalt de geldigheid van de sportzegels.
 4. Deelnemende sportclubs behouden zich het recht voor bepaalde dagen uit te sluiten van de beschikbaarheid. Tijdens de Actie kunnen sportclubs en/of proeflessen volgeboekt zijn. Hiervoor geldt: VOL = VOL.
 5. De sportclub heeft het recht de proefles naar eigen inzicht in te vullen. Zo kan de aangeboden proefles bestaan uit een clinic, training of het vrij toegang krijgen tot een fitnessclub.
 6. Elke deelnemende sportclub is vrij om nadere (deelnemers)voorwaarden te stellen aan deelname aan gratis proeflessen bij de betreffende sportclub.
 7. Let op: deelname aan de proefles is gratis, maar de deelnemende sportclubs kunnen een vergoeding vragen voor de huur van materialen.
 8. Deelnemer heeft alleen met een bevestigingsmail van de online reservering toegang tot een proefles. De sportclub heeft het recht om een getoonde bevestigingsmail te weigeren die niet aan de voorwaarden voldoet of frauduleus overkomt.
 9. Sportclubs geven zelf aan hoe vaak bij dezelfde sportclub gesport kan worden. Deelnemende sportclubs kunnen dit in hun eigen actievoorwaarden bijstellen.
 10. Een sportclub mag een Deelnemer wegens gegronde redenen (bijvoorbeeld ongewenst gedrag of op grond van eerdere negatieve ervaringen) de toegang tot de proefles en/of de sportclub ontzeggen.
 11. Indien de sportclub de aangeboden proefles na reservering niet kan aanbieden wegens door (van overheidswege oplegde) maatregelen in verband met Covid-19 of vanwege overmacht (waaronder ziekte trainer/begeleider of weersomstandigheden) dan brengt de sportclub Deelnemer hiervan zo snel mogelijk op de hoogte via de bij de online reservering opgegeven contactgegevens. De sportclub is in het geval van annulering van proeflessen niet gehouden tot enige vorm van (financiële) compensatie, bijvoorbeeld het aanbieden van vervangende proeflessen of het uitgeven van vouchers.
 12. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het afstemmen van een proefles op hun eigen leeftijd, ervaring en fysieke gesteldheid. Sportclubs kunnen, in verband met veiligheid, aanvullende voorwaarden stellen aan deelname aan een proefles, bijvoorbeeld een leeftijdsgrens of benodigde ervaring.
 13. Minderjarigen hebben uitsluitend toegang tot een proefles onder begeleiding van een meerderjarige of bevoegde trainer/coach/begeleider van een deelnemende sportclub.
 14. Deelnemers dienen zich te houden aan eventuele geldende gedrags- en of huisregels van deelnemende sportclubs, waaronder aanvullende maatregelen en/of protocollen in verband met Covid-19.
 15. De sportzegel kan niet gebruikt worden i.c.m. eventuele andere acties, aanbiedingen of cadeaukaarten van deelnemende sportclubs, tenzij anders aangegeven door de desbetreffende deelnemende sportclub.
 16. NOC*NSF is verantwoordelijk voor de activatie van de actiecodes en het plaatsen van de online reserveringen bij de deelnemende sportclubs.


IV. A
ansprakelijkheid

 1. Deelname aan de Actie geschiedt op eigen risico. Organisatoren en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door of verband houdende met deelname aan de Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de sportzegels.
 2. De Organisatoren en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor aanmeldingen of reserveringen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.
 3. AH is niet aansprakelijk voor druk- en/of zetfouten op de sportzegels of actiecodes.


V. Privacy

 1. Wanneer Deelnemer zich registreert op proefdesport.nl zullen persoonsgegevens worden verwerkt door NOC*NSF en de deelnemende clubs ten behoeve van deze Actie. NOC*NSF en de deelnemende clubs zijn verantwoordelijk voor het verwerken van deze persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Op het verwerken van de persoonsgegevens die verkregen zijn via de online registratie is het privacybeleid van NOC*NSF voor het Sportprofiel van toepassing. U kunt de privacyverklaring over het Sportprofiel lezen op proefdesport.nl voordat u de registratie afrondt.


VI. Slotbepalingen

 1. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de digitale sportzegels in de AH app of de AH app zelf, kunt u terecht op nl/klantenservice. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot het reserveren van een proefles, het aanpassen of annuleren van een reservering of het activeren van de actiecode kunt u terecht op proefdesport@nocnsf.nl
 2. Alle auteursrechten op de inhoud van proefdesport.nl, www.ah.nl en de AH app, waaronder alle teksten, afbeeldingen, layout, software of overige informatie, komen toe aan de Organisatoren.
 3. In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Organisatoren.
 4. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen Organisatoren een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
 5. Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Haarlem.

 

Aldus opgemaakt te Arnhem, 7 september 2020